Vzkříšení a nebe

…mrtví obživnou, má mrtvá těla vstanou. Probuďte se a plesejte, kdo přebýváte v prachu! Izajáš 26,19

V Kristu budou všichni oživeni... nejprve však není tělo duchovní, nýbrž přirozené, pak až duchovní. První člověk byl z prachu země, druhý člověk z nebe. Jaký byl ten pozemský, takoví jsou i ostatní na zemi, jaký byl ten nebeský, takoví jsou i ostatní v nebi. Jako jsme nesli obraz toho, kdo byl z prachu země, tak poneseme i obraz toho nebeského. Říkám vám, bratři, že tělo a krev nemůže mít podíl na Božím království a smrtelnost nemůže mít podíl na nesmrtelnosti. Všichni budeme proměněni – naráz, v okamžiku, za zvuku polnice ohlašující konec. Až zatroubí, mrtví budou vzkříšeni k nesmrtelnosti a my živí budeme proměněni. Toto pomíjivé musí obléci nepomíjivost a smrtelné musí obléci nesmrtelnost. 1 Korintským 15,22; 45n

Jsme-li s Kristem sjednoceni ve smrti, jistě s ním budeme sjednoceni i v jeho vzkříšení. Římanům 6,5

Křtem jste byli pohřbeni spolu s Kristem a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho vzkřísil z mrtvých. Koloským 2,12

My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme Spasitele, Pána Ježíše Krista. On promění naše pomíjitelné tělo do podoby jeho slavného těla mocí, kterou je schopen všecko si podmanit. Filipským 3,20

Víme, že až tento pozemský stan, v němž přebýváme, bude stržen, máme od Boha věčný příbytek v nebi, jenž nebyl vytvořen rukama. Proto, dokud jsme v tomto stanu, sténáme touhou ocitnout se už v našem nebeském příbytku. Vždyť jen když jej oblečeme, nebudeme shledáni nazí. Dokud jsme v tomto stanu, sténáme tíhou, protože nechceme být svlečeni ale oblečeni, aby to, co je smrtelné, bylo pohlceno životem. Ten, kdo nás k tomu připravil a dal nám Ducha jako závdavek, je Bůh. Jsme tedy stále plni důvěry, neboť víme, že pokud jsme doma v tomto těle, nejsme doma u Pána. Žijeme totiž z víry a ne z toho, co vidíme. S touto důvěrou rádi své tělo opustíme, abychom byli doma u Pána. 2 Korintským 5,1n

…sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu; potom my živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. 1 Tesalonickým 4,16

Ježíš jí řekl: "Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky." Jan 11,25

Ježíš jim odpověděl: "Neznáte Písma ani moc Boží. Po vzkříšení se lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako nebeští andělé." Matouš 22,30

A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem hlas od trůnu: "Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám, jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti již nebude, neboť co bylo, pominulo." Zjevení 21,1n

Bude tam trůn Boží a Beránkův... národy budou žít v jeho světle a králové světa mu odevzdají svou slávu. V něm se shromáždí sláva i čest národů. A nevstoupí tam nic nesvatého, ani ten, kdo se rouhá a lže, nýbrž jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života. Jeho služebníci mu budou sloužit, budou hledět na jeho tvář a na čele ponesou jeho jméno. Noci tam již nebude a nebudou potřebovat světlo louče ani světlo slunce, neboť Pán Bůh bude jejich světlem a budou s ním kralovat na věky věků. Zjevení 22,3n


Kristus není jen exemplářem nového člověka, je počátkem, středobodem a životem všech těch znovuzrozených lidí. Každý, kdo tento nový život získá, má ho z přímého styku s ním. A další se stávají "novými lidmi" tím, že jsou v něm. Stát se však těmito novými lidmi znamená přijít o to, čemu říkáme 'naše já'. Musíme vyjít ze sebe a růst do Krista, jeho vůle se má stát naší vůlí a jeho myšlení naším myšlením... C.S. Lewis

Vytisknout stránku Vytisknout stránku