Víra a důvěra

Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Žalm 37,5

Lide, v každý čas v něho doufej, vylévej před ním své srdce! Žalm 62,9

Nebudete-li stálí ve víře, neobstojíte. Izajáš 7,9

S důvěrou očekávám Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování, jež nekončí. Obnovuje se každého rána. Pláč 3,21

Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Jan 5,24

Kdo věří ve mne, 'proud živé vody poplyne z jeho nitra', jak praví Písmo. Jan 7,38

Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Jan 3,18

Ježíš jí řekl: "Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?" Jan 11,25

Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě. Jan 12,46

Nepochybuj a věř! Tomáš mu odpověděl: "Můj Pán a můj Bůh." Ježíš mu řekl: "Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili." Jan 20,28n

Ježíš jim odpověděl: "Amen, pravím vám, budete-li mít víru a nebudete pochybovat, učiníte nejen to, co se stalo s fíkovníkem; ale i kdybyste této hoře řekli: 'Zdvihni se a vrhni se do moře' - stane se to. A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit." Matouš 21,21

Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít. Marek 11,24

Ježíš mu řekl: "Všechno je možné tomu, kdo věří." Marek 9,23n

Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde? Lukáš 18,8

Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí. Ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane; je to muž rozpolcený, nestálý ve všem, co činí. Jakub 1,5n

Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. …a tak vytrvejme v běhu, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Židům 11,1; 27; 12,2


Řekli o víře:

Víra budí modlitbu a modlitba budí víru.

Víra upadá, jakmile si je člověk jist sám sebou.

Veškerá věda toho moc neví, jen víra skutečně ví.

Není nám vždy dáno dosáhnout úspěchů, ale vždy můžeme dosáhnout víry.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku