Spasení bez skutků a skutky spasených

Starý Zákon učil jen poznat hřích

Víme, že co zákon říká, říká těm, kdo jsou pod zákonem, aby byla umlčena každá ústa a aby celý svět byl před Bohem usvědčen z viny. Vždyť ze skutků zákona 'nebude před ním nikdo ospravedlněn', neboť ze zákona pochází poznání hříchu. Římanům 3,19

Dokud nepřišla víra, byli jsme zajatci, které zákon střežil pro chvíli, kdy měla být zjevena víra. Zákon byl tedy naším dozorcem až do příchodu Kristova, až do ospravedlnění z víry. Když však přišla víra, nemáme již nad sebou dozorce. Galatským 3,23

Víme, že zákon je dobrý, když ho někdo užívá správně a je si vědom, že zákon není určen pro spravedlivého, nýbrž pro lidi zlé a neposlušné, bezbožné a hříšníky, pro lidi bohaprázdné a světské. 1 Timoteovi 1,8

...někteří však na tom ustrnuli

Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil: "Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám." Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: "Bože, slituj se nade mnou hříšným." Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu, a ne farizeus. Lukáš 18,11n

Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat. Matouš 23,23

Nevědí, že spravedlnost je od Boha, a chtějí uplatnit svou vlastní; proto se spravedlnosti Boží nepodřídili. Vždyť Kristus je konec zákona, aby spravedlnosti došel každý, kdo věří. Římanům 10,3

Bůh tak spasí vírou v Ježíše

Víme, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků přikázaných zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše. I my jsme uvěřili v Ježíše Krista, abychom došli spravedlnosti z víry v Krista, a ne ze skutků zákona. Vždyť ze skutků zákona 'nebude nikdo ospravedlněn.' Galatským 2,16

"Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte věčný život; a Písma svědčí o mně. Ale vy nechcete přijít ke mně, abyste měli život. ...Toto je skutek, který žádá Bůh: abyste věřili v toho, koho on poslal." Jan 5,39 a 6,29

Jsme ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši. ...Kde zůstala chlouba? Byla vyloučena! Jakým zákonem? Zákonem skutků? Nikoli, nýbrž zákonem víry. Kdo se nevykazuje skutky (zákona), ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost. Římanům 3,27n

...a víra nese ovoce skutků

Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu otci v nebesích. Matouš 5, 16

Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Efezským 2,10

A tak s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Filipským 2,13

...právě tak jsou zjevné dobré skutky; a pokud ještě nejsou zjevné, nezůstanou skryty. 1 Timoteovi 5,25

Neuznáš, člověče, že víra bez skutků není k ničemu? Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. Jakub 2,20nn

Bohatým v tomto věku přikazuj, ať nejsou pyšní... Napomínej je, ať konají dobro a jsou bohatí v dobrých skutcích. 1 Timoteovi 6,17

On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj lid, horlivý v dobrých skutcích. Titovi 3,14


Křesťané se často přeli, zda do nebe vedou dobré skutky nebo víra v Krista. Nemám žádné právo o tom mluvit, ale připadá mi to, jako bych se ptal které ostří nůžek je důležitější. Každé upřímné mravní úsilí vás přivede k tomu, že hodíte flintu do žita. A jen víra v Krista vás nakonec zachrání před zoufalstvím. A z víry musí nevyhnutně vzejít dobré skutky... Bible se o tom vyjádřila naprosto jasně, když tyto dva přístupy staví vedle sebe do jedné věty: "S bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení." - což vypadá, jakoby vše záleželo na nás a našich dobrých skutcích, jenže druhá část praví: "neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. (Fililpským 2,12n).
...a tak, přestože křesťanství zpočátku vypadá, jako by záleželo v mravnosti, jako by bylo otázkou povinností, pravidel, skutků ctnosti, vede vás tím vším někam dál. Jako bychom zahlédli zemi, kde se o takových věcech ani nemluví. Každý je tam pln toho, čemu říkáme dobrota, jako zrcadlo je plné světla. Dobrota se tam tomu ale neříká. Neříká se tomu vůbec nijak. Nepřemýšlí se o tom. Jsou tam příliš zaměstnáni zdrojem, z nějž to vše pochází. C.S. Lewis

Vytisknout stránku Vytisknout stránku