Odstup od světa

Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou? Jaký podíl věřícího s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého... A proto "vyjděte z jejich středu a oddělte se". 2 Korintským 6,14

Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. Jakub 4,3

Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa. A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky. 1 Jan 2,15

Milovaní, v tomto světě jste cizinci bez domovského práva. 2 Petrův 2,11

Svět k nim pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Jan 17,14n

A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Římanům 12,1n

...a kdo užívají věcí tohoto světa, jako by neužívali, neboť podoba tohoto světa pomíjí. 1 Korintským 7,31

A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal: "Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!" Skutky 2,40

...abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět. Filipským 2,15

Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Žalm 1

Nesedávám s šalebníky, nescházím se s potměšilci. Schůzky zlovolníků nenávidím, mezi svévolníky nezasednu. Žalm 26,4

Nebude mi vzorem, co ničemník páchá. Nenávidím, co dělají odpadlíci, nepropadnu tomu. Ať mi je vzdálena neupřímnost srdce, nechci mít nic se zlem... Vyhlédnu si v zemi věrné lidi, aby se mnou přebývali. Žalm 101,3nn

Nevcházej na stezku svévolníků, cestou zlých se neubírej. Vyhni se jí, nechoď po ní, odstup od ní a jdi dál. Přísloví 4,14

Nepřidáš se k většině, páchá-li zlo. 2 Mojžíšova 23,2


"Víš, s křesťany je potíž, spojuje je 'pouhé křesťanství'. A tak je musíme udržovat ve stavu, kterému já říkám 'křesťanství a ještě něco'. Jistě to znáš: křesťanství a psychologie, křesťanství a nový světový řád, křesťanství a léčení vírou, křesťanství a věda, křesťanství a zdravá strava... Ať tvůj křesťan prostě místo křesťanství vyznává nějakou módu s křesťanským zabarvením. A ať je v tom úspěšný. Úspěchy svazují lidi se světem. Lidé cítí, že 've světě nacházejí své místo', přitom ve skutečnosti svět nachází své místo v nich." C.S. Lewis, Rady zkušeného ďábla /1942/

Vytisknout stránku Vytisknout stránku