Modlitba vyslyšená a nevyslyšená

Modlitba je žádost. A podstatou žádosti je na rozdíl od nátlaku to, že jí může a nemusí být vyhověno. A jestliže nekonečně moudrá bytost naslouchá žádostem konečných a pošetilých tvorů, samozřejmě jim někdy vyhoví a někdy nevyhoví. Neměnný 'úspěch' modliteb by tak vůbec nedokazoval pravdivost křesťanství. Byl by spíš něčím, co se podobá magii – vynucováním si moci ovládat běh přírody.

Když tedy Pascal říká, že "v modlitbě Bůh svým tvorům propůjčil důstojnost příčinnosti", není tím řečeno, že mé modlitby radí Bohu nebo mění jeho názor a záměr. Jeho záměr se uskutečňuje dál různými způsoby, včetně modliteb jeho tvorů. …Modlitba však není stroj, není zaklínadlo, není to rada, kterou Bohu podsouváme. Když se modlíme, nesmí být naše jednání o nic víc odděleno od ustavičného jednání Boha samotného, neboť v něm jediném učinkují všechny konečné příčiny.

A tak to, že nám Bůh na modlitby odpovídá, je důsledek – ne nezbytně nejdůležitější – jeho zjevení. Modlitba ve smyslu žádosti je jen malou součástí kontaktu mezi námi, nehotovými osobami a dokonale jsoucí osobou. V modlitbě se nám Bůh především zjevuje. Vyznání hříchů a kajícnost je prahem modlitby, uctívání její svatyní, přítomnost, vidění a radost z Boha je obecenstvím stolu… (C.S. Lewis, Účinnost modlitby /1959/)


Tužbu pokorných vyslýcháš, Hospodine, jejich srdce posiluješ, máš pozorné ucho. Žalm 10,17

Neslyší snad ten, jenž učinil ucho? Nedívá se ten, jenž vytvořil oko? Žalm 94,9

Bože, vyslyš každou modlitbu, každou prosbu, kterou bude mít kterýkoli člověk… Vyslyš z nebes, kde přebýváš, odpusť a odplať každému podle jeho cest, vždyť ty jediný znáš srdce lidských synů. 2 Paralipomenon 6,29

Jako kadidlo ať míří má modlitba k tobě, pozdvižení mých rukou jak večerní oběť. Žalm 141,2

Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově. Žalm 145,18

Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. Matouš 6,7

Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se ke svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Matouš 6,6

Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé. Matouš 26,41

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Filipským 4,6

Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít. Marek 11,24

Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho. 1 Jan 5,14

V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách. Efezským 6,18

Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Jakub 5,16

Kdy Bůh nevyslýchá ?

Kdybych se snad upnul srdcem k ničemnosti, byl by mě Panovník nevyslyšel. Žalm 66,18

Bůh přece nedá sluchu falši, Všemocný na to nepohlédne. Jób 35,13

Víme, že hříšníky Bůh neslyší; slyší však toho, kdo ho ctí a činí jeho vůli. Jan 9,31

Odvrací-li se někdo od slyšení Zákona, i jeho modlitba je ohavností. Přísloví 28,9

Hospodin mi poručil: "Nemodli se za dobro tohoto lidu. Ani když se budou postit, nevyslyším jejich bědování, ani když připraví oběť zápalnou a přídavnou, nenajdu v nich zalíbení." Jeremjáš 14,11

Z duše nenávidím vaše slavnosti a svátky... Když rozprostíráte své dlaně, zakrývám si před vámi oči. Ať se modlíte sebevíc, neslyším... Omyjte se, očisťte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo. Izajáš 1,14

Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel. Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha, vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi, proto neslyší. Izajáš 59,1

Nechť však prosí s důvěrou a nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí. Ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane; je to muž rozpolcený, nestálý ve všem, co činí. Jakub 1,6

Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře: jde vám o vaše vášně. Jakub 4,3

Vytisknout stránku Vytisknout stránku