Autoritářství

Každý kult osobnosti, který se buduje na vlastnostech, schopnostech, silách a obdarování nějakého člověka… je světský a není pro něj v křesťanském sboru místo. Může dokonce sbor otrávit. Když dnes voláme po "zplnomocněných biskupech" a "povolaných osobnostech", pramení to z duchovně nezdravé touhy obdivovat lidi, zřídit viditelnou lidskou autoritu, protože nám autorita služby připadá malá…
Touha po nepravé autoritě chce v církvi vybudovat cosi bezprostředního, vázanost na člověka. Pravá autorita však ví, že veškerá bezprostřednost je právě ve věci autority nezdravá, protože spočívá pouze ve službě tomu, kdo jediný má autoritu… "Jediný je váš Mistr, vy všichni jste bratři" - sbor nepotřebuje skvoucí jedince, ale ty, kdo slouží Ježíši a bratřím. O otázce důvěry rozhoduje věrnost ve službě Kristu, nikoli mimořádné dary či moudrost. Autoritou může být jedině ten, kdo je prost ješitnosti a po žádné autoritě netouží. (D. Bonhoeffer, Život v obecenství /1939/)


Pastýř Hermův (1. st. po Kristu, Řím)

A ukázal mi lidi sedící na lavici a jiného člověka sedícího na stolici. A říká mi:...na lavici, to jsou věrní. Na stolici je lžiprorok, který ničí smýšlení nevěrných služebníků Božích. Přicházejí k němu jako ke kouzelníkovi... a on jim naplňuje duše, jak oni chtějí. ... Mluví i něco pravdivě, ďábel jej totiž naplňuje svým duchem, aby zničil i někoho ze spravedlivých... Ten, kdo předstírá mít božího ducha se povyšuje a chce předsedat, je opovážlivý, ...mnohomluvný, chodí v mnohé nádheře a jiných potěšeních... Toho, kdo o sobě tvrdí, že má ducha tedy zkoušej podle skutků a podle života. (Přikázání XI.12)

Ne ten, kdo doporučuje sám sebe, je osvědčený, nýbrž ten, koho doporučuje Pán. 2 Korintským 10,18

Listy Ignáce Antiochejského (2. st. po Kristu, Malá Asie)

Antiochejský episkop Ignác podstatně změnil biblické staršovství. Pravidlo více starších v jednom sboru nahradil episkopem jediným a vytvořil tak hierarchii. Důraz, jaký klade na poddanost jedinému episkopovi ukazuje, že šlo o zcela novou věc. Ignác sám zřejmě prosadil svou pozici v Antiochii a cestou do Říma, kde měl být za Trajánovy vlády předhozen lvům, napsal dopisy významným církvím /cca 108 po Kristu/.

Je tedy jasné, že na episkopa máme pohlížet jako na Pána samého. (Efezanům 6,1)

...abyste se všecko snažili dělat pod vedením episkopa, jenž je na místě Božím. (Magnezským 6,1)

Episkopovi buďte poddáni jako Božím přikázáním... (Tralleským 13)

Bez episkopa ať nikdo nic nedělá... Kdekoli se objeví episkop, tam ať jsou všichni. Bez episkopa není dovoleno slavit obecenství lásky (agapé)... (Smyrenským 8)

Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, nýbrž smýšlejte o sobě střízlivě. Římanům 12,3

Didaskalía (3. st. po Kristu, Sýrie)

Nynější biskupové církve jsou někdejší velekněží a praotec Lévi. Presbyteři jsou na místě apoštolů jako někdejší kněží. Diakoni, vdovy a sirotkové jsou jako levité. Biskup je služebník slova a prostředník, učitel a otec křesťanů. On je v církvi „jako otec hned po Bohu." (Kap. 9)

Nebuďte jako páni nad těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale buďte mladším příkladem... 1 Petr 5,3

Hipolyt Římský, "Církevní řád" (3. st. po Kristu, Řím)

Při svěcení biskupa jeden z biskupů říkej: Bože,... Ty jsi svou svatyni nenechal bez posvátné služby. Ustanovil jsi rodu Abrahamovu vůdce a kněze. Dej tedy i tomuto služebníku, kterého sis vyvolil k biskupské službě, aby pásl Tvé svaté stádo, vykonával Tvou velekněžskou službu, usmiřoval Tvou tvář a přinášel Ti dary Tvé svaté církve a rozvazoval vše, co bylo svázáno mocí, kterou jsi dal apoštolům... (Kap. 3)

Při společné večeři si všichni vezmou část chleba z biskupovy ruky... Pak ať jedí v tichosti. Jestli ale biskup vyzve, zeptá se někoho, ať mu onen odpoví. Když promluví biskup, všichni ať uctivě zmlknou... (Kap. 26-28)

Nechceme si zakládat na díle přesahujícím hranice, které nám vyměřil Bůh. 2 Korintským 10,13

Z katolické dogmatiky

Závazný článek víry 394
Kristova církev není společenstvím lidí stejného postavení a stejných práv... Církev je společenstvím nerovných. To proto, že jedni v církvi jsou klerici a druzí laici, jedni mají moc posvěcovat, učit a řídit a druzí nikoli... Církev je tedy dokonalá společnost. A touto pravou a přešťastnou Kristovou církví není žádná jiná než jedna, svatá, katolická a apoštolská církev.

Závazný článek víry - dogma 429 z r. 1302, papež Bonifác VIII., bula „Unam sanctam"
„Církev nemá dvě hlavy jako nějaký netvor, ale jen jedno tělo a hlavu, totiž Krista, Petra a Petrovy nástupce
...podřídit se římskému papeži je tedy pro všechny lidi a světská království bezpodmínečně nutné ke spasení. To vyhlašujeme, stvrzujeme, určujeme a zvěstujeme."

Závazný článek víry - dogma 445 z r. 1870, 1. Vatikánský koncil
Papeži se musí podřídit všichni věřící do "hierarchické podřízenosti a opravdové poslušnosti ve věcech víry, mravů a života církve".

Závazný článek víry - dogma 454 z r. 1870, 1. Vatikánský koncil
Pokud papež hovoří z Petrovy stolice ("ex cathedra") a vyhlašuje učení o víře a mravech, hovoří v Boží asistenci a je mu dána neomylnost. (Víra církve v úředních dokumentech jejího magistéria; Dobrá kniha, Trnava; 1995)

Nechceme panovat nad vaší vírou... 2 Korintským 1,24

Dan Drápal: Budování sboru

"Model silného pastora... je model, kde... všechno rozhoduje pastor. Pastor nominuje starší, pastor povolává a odvolává vedoucí skupinek, vedoucího chvály apod. Takovéto vedení sboru má nesporně své výhody. Pastor je zpravidla nositelem určité vize, a jelikož jeho vůdčí role je všeobecně přijímána, celé společenství je pro danou vizi mobilizováno. Neztrácí se čas diskusemi, ani o tom, jak danou vizi uskutečňovat, ani jinými podružnými otázkami. Členství v takovém sboru vyžaduje, aby člen pastorovu vizi plně sdílel. Pokud je však daná vize nějak zpochybněna, nemá člověk nakonec jiné možnosti, než ze sboru odejít, či živořit na jeho okraji - buď v lhostejnosti, nebo v nespokojenosti..."

I když pan Drápal nevidí tento model jako nejlepší a připouští riziko sejití sboru na scestí, zařazuje model silného pastora mezi Boží modely církve. Biblické odkazy neudává.

...ale Diotrefés, který si osobuje právo být mezi nimi první, nás neuznává. Proto až přijdu, ukážu na jeho jednání, jak nás pomlouvá; a na tom nemá dost - ani bratry nepřijímá, a těm, kdo je chtějí přijmout, v tom brání a vylučuje je z církve. 3 Janův 9

...a reakce z webu

"Systém jednoho muže může být dovedně kamuflován vedením, kde je staršovstvo a pastor. Neštěstím je, že představíme-li si váhy, kdy na jedné misce sedí pastor se svými nápady a na druhé misce staršovstvo, které se snaží nápady pastora rozsuzovat a hloupé eliminovat, v mnoha případech to dopadne tak, že obě strany, tedy staršovstvo i pastor, sedí na jedné misce a protiváhou je sbor bez pravovmocí jak vůči pastorovi tak vůči domnělému staršovstvu, které je jen prodlouženou rukou pastora." (z webové diskuse)

Vytisknout stránku Vytisknout stránku