Církev po domích

...Potká vás člověk nesoucí džbán vody. Až vejde do domu, jděte za ním. Tam řekněte hospodáři: ‚Mistr se ptá: Kde je místnost, v níž bych se svými učedníky pojedl beránka?‘ On vám pak ukáže velikou horní místnost prostřenou k jídlu. Tam připravte večeři. Lukáš 22,10n

Když přišel den Letnic, byli všichni spolu. Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. Skutky 2,1

Denně …ve svých domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem. Skutky 2,46

Každého dne pak nepřestávali učit v chrámu i po domech a prohlašovat, že Ježíš je Mesiáš. Skutky 5,42

Petr šel do domu Marie, matky Jana Marka, kam se mnozí sešli k modlitbám. Skutky 12,12

Pavel a Silas vyšli z vězení, přišli k Lydii, kde se uviděli s bratry, povzbudili je a odešli. Skutky 16,40

Když jsme se sešli k lámání chleba, ...v horní místnosti domu, kde jsme se shromáždili, svítilo mnoho lamp. Skutky 20,7n

Sloužil jsem Pánu se vší pokorou, …když jsem vám zvěstoval a učil veřejně i po domech. Skutky 20,20

Pavel zůstal celé dva roky v najatém bytě, přijímal všechny, kdo za ním přišli, zvěstoval Boží království a učil všemu o Pánu Ježíši bez bázně a bez překážek. Skutky 28,30

Pozdravuje vás Gaius, hostitel můj i celé církve. Římanům 16,23

Velmi vás pozdravuje Priscilla a Akvila spolu s církví, která se shromažďuje v jejich domě. 1 Korintským 16,19

Pozdravujte Nymfu a církev, která se shromažďuje v jejím domě. Koloským 4,15

Filemonovi, našemu milému příteli a spolupracovníku, sestře Apfii, našemu spolubojovníku Archipovi i církvi ve tvém domě… Filemonovi 2


Pseudoklementina 10,17:
Theofil...s velkou horlivostí a touhou předal velký sál – součást svého domu – k užívání církvi. A veškeré množství lidí, kteří se denně shromažďovali ke slyšení Slova, uvěřilo.

Pseudoklementina 8,38:
(Apoštol) Petr přišel se svou společností do nějakého domu, jak bylo předem dohodnuto. Pán domu nás uvítal a vedl nás do jednoho pokoje, který byl uspořádán jako amfiteátr. Tam jsme našli velký zástup lidí, kteří před tím v noci přišli a teď už na nás čekali... A zanedlouho byla debata v plném proudu.

Skutky Justýnovy 1,2:
Rustikus se Justýna otázal: "Kde shromažďuješ své stoupence a kam je přivádíš?", Justýn odpověděl: "Bydlím v Římě u nějakého Martina u Timoteových lázní. A celou dobu se shromažďujeme u něj. A když ke mně přišel kdokoli, předal jsem mu učení o pravdě."

Vytisknout stránku Vytisknout stránku