Čekej, ztiš se

Já však budu vytrvale čekat a vždy víc a nade vše tě budu chválit. Žalm 71,14

Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou. Odlož hněv, zanech rozhořčení... Žalm 37,7

Jen v Bohu se ztiší duše má, od něho přijde mi spása… Zmlkni před Bohem, má duše, jen on mi naději vlévá. Žalm 62,2

Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu, své spáse. Žalm 42,6

Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce ani povýšený pohled. Neženu se za velkými věcmi, za divy, jež nevystihnu, nýbrž chovám se klidně a tiše. Jako odstavené dítě u své matky, jako odstavené dítě je ve mně má duše. Čekej, Izraeli, na Hospodina nyní i navěky. Žalm 131

V obrácení a ztišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství. Izajáš 30,15

Beru si k srdci a s důvěrou očekávám Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování, jež nekončí. Pláč 3,20

Ale já budu vyhlížet k Hospodinu, čekat na Boha, který mě spasí. Můj Bůh mě vyslyší. Micheáš 7,6

Navrať se tedy ke svému Bohu, dbej na milosrdenství a právo, s nadějí vytrvale čekej na svého Boha. Ozeáš 12,7

Marta měla plno práce, aby Ježíše obsloužila. Marie si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. Marta přišla k Ježíši a řekla: "Pane, nezáleží ti na tom, že mne má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!" Pán jí odpověděl: "Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře, vybrala si to, oč nepřijde." Lukáš 10,40

Jsme spaseni v naději, naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme. Římanům 8,24

Buďte tedy trpěliví, bratří, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko. Jakub 5,7

Proto milovaní, očekáváte-li takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny a mohli ten den očekávat beze strachu před Božím soudem. 2 Petr 3,14

Teď musí Boží lid osvědčit trpělivost a víru. Zjevení 13,10

Buďte jako lidé, kteří čekají na svého Pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, až se vrátí ze svatby a zatluče na dveře. Lukáš 12,36


Naše heslo zní: Stále větší touhu po stále menším potěšení! ...Když Nepřítel lidem říká, aby se vzdali svého 'já', vlastně po nich chce, aby překonali hluk své sobeckosti. ...Ztišení a mlčení, jak já je nenávidím! Jak bychom měli být rádi, že v pekle jsme těmto ohavným činnostem nepřenechali jediné místečko! Všechno obsadil Hluk - ta veliká síla všeho jásavého, silného a nemilosrdného. Hluk - který jediný nás chrání před hloupými pochybnostmi, zoufalými výčitkami svědomí a neskutečnými touhami. Nakonec přeměníme v hluk celý svět! (Podle C.S.Lewis, Rady zkušeného ďábla /1942/).

Vytisknout stránku Vytisknout stránku