Odříkání

...ale ne, co já chci, ale co ty chceš, Otče. Marek 14,36

Nenaříkám si na nedostatek, naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. ...Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. Filipským 4,11

Kdo užívají věcí tohoto světa, ať žijí, jako by jich neužívali, neboť podoba tohoto světa pomíjí. 1 Korintským 7,31

V námaze do úpadu, často v bezesných nocích, o hladu a žízni, v častých postech, v zimě a bez oděvu. 2 Korintským 11,27

Až se dosyta najíš a vystavíš si pěkné domy a usídlíš se..., až se ti rozmnoží všechno, co máš, ať se tvé srdce nevypíná, takže bys zapomněl na Hospodina, svého Boha. 5 Mojžíšova 8,12

Lepší je to málo, co má spravedlivý, než bohatství mnoha svévolníků. Žalm 37,16

Jen se neboj, bohatne-li někdo a množí-li slávu svého domu; zemře, nic nevezme s sebou, jeho sláva za ním nesestoupí. Žalm 49,11nn

K jmění, byť i přibývalo, neupněte srdce. Žalm 62,11

Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí, kdo miluje hojnost, nemá nikdy dost. Kazatel 5,9

V den Božího hněvu neprospěje majetek, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti. Přísloví 11,4

...a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města. Přísloví 16,32

Neštvi se za bohatstvím, z vlastního rozumu toho zanech. Jen letmo na ně pohlédneš, už není! Vždycky si opatří křídla, jak orel odlétne k nebi. Přísloví 23,4

"Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce." Matouš 6,19

"Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět, a druhého milovat, k jednomu se přidá, druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku." Toto slyšeli farizeové, kteří měli rádi peníze, a posmívali se mu. Řekl jim: "Vy před lidmi vystupujete jako spravedliví, ale Bůh zná vaše srdce: neboť co lidé cení vysoko, je před Bohem ohavnost." Lukáš 16,1nn

Ježíš si sedl naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a vhodila dvě drobné mince, dohromady čtyrák. Zavolal své učedníky a řekl jim: "Amen, pravím vám, tato chudá vdova dala víc, než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž dávali ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku: dala, co měla, všechno, z čeho měla být živa." Marek 12,41n

Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím. Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do zkázy a záhuby. Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení. Ty však se tomu jako Boží člověk vyhýbej! 1 Timoteovi 6,6n


Mnozí pohrdají majetkem, ale málokteří se ho vzdávají. Solón

Stále ho podporuj v pocitu, že mu něco patří… Pocit vlastnictví v nich vytváříme pýchou a šálením. Učíme je zapomínat na jemný rozdíl ve významu přivlastňovacích zájmen, který jde od „mých bot“ přes „mou ženu“ až k „mému Bohu“ - tedy Bohu, který mi něco dluží za mé služby, u kterého mám již své teplé místečko… C.S. Lewis, Rady zkušeného ďábla /1942/

Vytisknout stránku Vytisknout stránku