Upřímnost a pravdomluvnost

Ryzí člověk v jednání je přímý. Přísloví 21,8

Hospodine, v opravdovosti máš zalíbení. Žalm 51,8

Nevydáš svému bližnímu křivé svědectví. 2 Mojžíšova 20,16

Odvracej svá ústa od falše a od svých rtů vzdal neupřímnost. Přísloví 4,24

Poznal jsem, můj Bože, že ty zkoumáš srdce a že máš zalíbení v přímosti. 1 Paralipomenon 29,17

Budeš-li za úsvitu hledat Boha, ...budeš-li ryzí a přímý, jistě bude nad tebou bdít a obnoví tvůj příbytek pro tvou spravedlnost. Jób 8,5

Mluvte každý svému bližnímu pravdu. Nezamýšlejte nikdo ve svém srdci proti bližnímu nic zlého. Milujte pravdu a pokoj! Zacharjáš 8,17

Posel domlouval proroku Míkajášovi: "Hle, všichni proroci ohlašují královi dobré věci. At' je tedy tvá řeč jako řeč jejich, mluv o dobrých věcech!" Míkajáš odpověděl: "Jakože je živ Hospodin, budu mluvit to, co řekne můj Bůh." 2 Paralipomenon 18,12

Hospodinovo slovo mi přináší jen potupu a pošklebky po celé dny. Řekl jsem: "Nebudu je připomínat, už nebudu v jeho jménu mluvit", avšak je v mém srdci jako hořící oheň, je uzavřeno v mých kostech... Jeremjáš 20,8

Neposlouchejte falešné proroky, kteří vás obluzují přeludy a ohlašují vám vidění svých srdcí a ne to, co vyšlo z Hospodinových úst... Slibují: 'Nedolehne na vás nic zlého.' Kdyby byli v důvěrném obecenství se mnou a hlásali má slova mému lidu, odvrátili by je od jejich zlé cesty. ...Prorok, který má sen, ať vypravuje sen, ale kdo má mé slovo, ať mluví mé slovo pravdivě! Jeremjáš 23

Z jejich úst nikdo neuslyšel lež; jsou bez úhony. Zjevení 14,4

Vaše slovo buď 'ano, ano - ne, ne'; co je nad to, je ze zlého. Matouš 5,37

Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu. Koloským 3,23

Proto zanechte lži a "mluvte pravdu každý se svým bližním", vždyť jste údy téhož těla. Efezským 4,25

Velice jsem se zaradoval, když přišli bratří a vydávali svědectví o tvé opravdovosti, o tom, že žiješ v pravdě. 3 Jan 3

Semeno v dobré zemi jsou ti, kteří uslyší slovo, zachovávají je v dobrém a upřímném srdci a s vytrvalostí přinášejí úrodu. Lukáš 8,15

Proto slavme velikonoce ne se starým kvasem, s kvasem zla a špatnosti, ale s nekvašeným chlebem upřímnosti a pravdy. 1 Korintským 5,8

Nepotřebujeme skrývat nic nečestného, nepočínáme si lstivě ani nefalšujeme slovo Boží, nýbrž činíme pravdu zjevnou a tak se před tváří Boží doporučujeme svědomí všech lidí. 2 Korintským 4,2

Vytisknout stránku Vytisknout stránku