Touha očí

Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. 1 Mojžíšova 3,6

Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. 1 Samuelova 16,7

…abyste se neřídili vlastním srdcem a vlastníma očima, jako se jimi řídí smilníci. 4 Mojžíšova 15,39

Oči hlupáka těkají po končinách země. Přísloví 17,24

Podsvětí se nenasytí; stejně tak se nenasytí ani oči člověka. Přísloví 27,20

Uzavřel jsem smlouvu se svýma očima, jak bych se tedy směl ohlížet za pannou? Jób 31,1

Jestliže jsem svou důvěru složil v zlato, třpytivému zlatu říkal: "V tebe doufám", jestliže jsem se radoval, že jsem tak zámožný, že má ruka dosáhla tak úctyhodného jmění... i to by byla nepravost hodná odsouzení, neboť bych tím zapřel Boha shůry. Jób 31,24

Bože, odvracej mé oči, ať nehledí na šalebnost. Žalm 119,37

I vzejde proutek z pařezu Jišajova…, bázní Hospodinovou bude prodchnut. Nebude soudit podle toho, co vidí oči, nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši, nýbrž bude soudit nuzné spravedlivě. Izajáš 11,1

Kdo si zacpe uši, aby neslyšel výzvu k prolévání krve, kdo zavírá oči, aby nepřihlížel ke zlu, ten bude přebývat na výšinách. Izajáš 33,15

Je-li tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma? Matouš 6,22

A jestliže tě svádí oko, vyloupni je; je lépe pro tebe, vejdeš-li do Božího království jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do pekla, 'kde jejich červ neumírá a oheň nehasne.' Marek 9,47

…nehledíme k tomu, co je před očima, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné. 2 Korintským 4,18

Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa. 1 Jan 2,15

Vytisknout stránku Vytisknout stránku