Slova a činy

Poslouchají tvá slova, ale nejednají podle nich. V ústech mají horoucí slova o tom, co udělají, ale jejich srdce tíhne za jejich mrzkým ziskem. Tys pro ně jako ten, kdo horoucně a krásně zpívá a pěkně hraje. Poslouchají tvá slova, ale vůbec podle nich nejednají. Ezechiel 33,31

Bůh není člověk, aby lhal... Zda-li řekne, a neučiní? Promluví, a nedodrží? 4 Mojžíšova 23,19

Ne každý, kdo mi říká 'Pane, Pane', vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Matouš 7,21

Podle jejich skutků nejednejte: neboť oni mluví a nečiní... Pravím vám, pokud vaše spravedlnost nebude o mnoho převyšovat spravedlnost znalců Písma a farizeů, nikdy nevstoupíte do nebeského království. Matouš 23,3 a 5,20

Ježíš odpověděl: "Má matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a podle něho jednají." Lukáš 8,21

Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nespadl, neboť měl základy na skále. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a obořily se na ten dům; a padl, a jeho pád byl veliký. Matouš 7,24

Měl jsem na mysli, abyste se nestýkali s tím, kdo si sice říká bratr, ale přitom je smilník nebo lakomec nebo modlář; s takovým ani nejezte. 1 Korintským 5,11

Království Boží nezáleží v slovech, nýbrž v moci. 1 Korintským 4,20

Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači - to byste klamali sami sebe! Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled; podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchač, nýbrž také jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky. Jakub 1,21

Kdo říká: "Poznal jsem ho", a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy... Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on. 1 Jan 2,4n

Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem. 1 Jan 3,17

Závažnost slov

Ústa spěšně neotvírej, neukvapuj se v srdci, když máš pronést slovo před Bohem; ...tak ať jsou nemnohá tvá slova. Kazatel 5,1

Ve shromáždění - abych poučil i druhé - raději řeknu pět slov srozumitelně než tisíce slov ve vytržení. 1 Korintským 14,19

Čím srdce přetéká, to ústa mluví. Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré; zlý člověk ze zlého vynáší zlé. Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu. Neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen. Matouš 12,34n

Já však vám pravím, abyste nepřísahali vůbec, vaše slovo buď ano, ano - ne, ne; co je nad to, je ze zlého. Matouš 5,37

Vést sprosté, hloupé a dvojsmyslné řeči se nepatří; vy máte vzdávat Bohu díky! Efezským 5,4

Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a dovede držet na uzdě celé své tělo. Jakub 3,2

Vytisknout stránku Vytisknout stránku