Smysl společenství

"Slouží obecenství k tomu, aby jednotlivce osvobodilo, posílilo a pomohlo mu růst k Bohu? Nebo ho učinilo nesamostatným a závislým? Drželo ho chvíli za ruku, aby se naučil dělat vlastní kroky, nebo ho učinilo úzkostlivým a nejistým? Přivodilo mu na krátký čas duchovní opojení, které vyprchá, jakmile přijde všední den, nebo mu Boží slovo proniklo do srdce tak hluboce a účelně, že je s ním po celý den a posiluje ho? Nese mne dnem přímluva ostatních křesťanů, nebo zneužívám samotu, abych se vyhnul obecenství, slovu a modlitbě? Jednotlivec musí vědět, že také chvíle jeho samoty mají vliv na obecenství. O samotě může obecenství posilovat i posvěcovat, ale může je i rozbíjet a poskvrňovat. Křesťanova sebekázeň je tak rovněž službou obecenství..." (D. Bonhoeffer, Život v obecenství /1939/)


Toužím vás spatřit, abych se s vámi sdílel o některý duchovní dar a tak vás posílil, to jest abychom se spolu navzájem povzbudili vírou jak vaší, tak mou. Římanům 1,11

...vypravíte mne na další cestu, až trochu užiji radosti ze společenství s vámi. Římanům 15,24

Doufám, že se k vám dostanu a budu s vámi mluvit tváří v tvář, aby naše radost byla úplná. 2 Janův 12

Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké společenství Ducha, je-li jaký soucit a slitování: dovršte mou radost. Filipským 2,1

Naplňujte se Duchem mluvíce k sobě vespolek v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních, zpívejte a hrajte ve svém srdci Pánu, a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Efezským 5,19

Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte... Klademe vám na srdce, bratří, kárejte neukázněné, těšte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost. 1 Tesalonickým 5,10n

Ve shromáždění však - abych poučil i druhé - raději řeknu pět slov srozumitelně než tisíce slov ve vytržení. 1 Korintským 14,19

Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. Kdo mluví, ať (pronáší) slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh - tak aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. 1 Petr 4,8

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch. Koloským 3,16

Co z toho plyne, bratří? Když se shromažďujete, jeden má žalm, druhý slovo naučení, jiný zjevení od Boha, ještě jiný promluví ve vytržení a další to vyloží. ...Jeden po druhém můžete všichni prorocky promluvit, aby všichni byli poučeni a všichni také povzbuzeni. 1 Korintským 14,24n

Povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono "dnes", aby se nikdo z vás, oklamán hříchem, nezatvrdil. ...Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. Židům 3,12; 10,24

Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného budování. ...Jsem o vás přesvědčen, že jste naplněni veškerým poznáním, takže si navzájem můžete ukazovat cestu. Římanům 15,2; 14

Vytisknout stránku Vytisknout stránku