Pokárání a domluva

Kdo domlouvá člověku, dojde později vděku spíše než ten, kdo má úlisný jazyk. Přísloví 28,23

Železo se ostří železem a jeden ostří tvář druhého. Přísloví 27,17

Kdo zatvrdí šíji proti domluvám, bude nenadále rozdrcen a nezhojí ho nikdo. Přísloví 29,1

Lidský synu, ...řeknu-li o svévolníkovi: "Svévolníku, zemřeš," a ty bys nepromluvil a nevaroval ho před jeho cestou, ten svévolník zemře pro svou nepravost, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti tebe. Ezechiel 33,8

Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra. Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby "ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď". Jestliže ani potom neuposlechne, oznam to církvi; jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník. Matouš 18,15

Dejte si pozor, bratří, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. Naopak, povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono "dnes", aby se nikdo z vás, oklamán hříchem, nezatvrdil. Židům 3,12

Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. Židům 10,24

Kárejte neukázněné, těšte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost. 1 Tesalonickým 5,11

Bratří, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím Duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. Galatským 6,1

Bratří moji, zbloudí-li kdo od pravdy a druhý ho přivede nazpět, vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti a přikryje množství hříchů. Jakub 5,14

Když pak Petr přišel do Antiochie, postavil jsem se otevřeně proti němu, protože byl zřejmě v neprávu... A spolu s ním se chovali pokrytecky i ostatní Židé, takže jejich pokrytectvím se dal strhnout i Barnabáš. Když jsem však viděl, že nejdou přímo za pravdou evangelia, řekl jsem Petrovi přede všemi... Galatským 2,11

Ty, kteří hřeší, kárej přede všemi, aby se báli i ostatní. 1 Timoteovi 5,19

Přikazujeme vám, bratří, ve jménu Pána Ježíše Krista, abyste se stranili každého bratra, který vede zahálčivý život a nežije podle naučení, která jste od nás převzali ...Neuposlechne-li někdo těchto slov, dejte mu znát, že k vám nepatří; tím bude zahanben. Ale nejednejte s ním jako s nepřítelem, nýbrž varujte ho jako bratra. 2 Tesalonickým 3,6nn

Nemáte soudit ty, kdo jsou z nás? Kdo jsou mimo nás, ty bude soudit Bůh. Odstraňte toho zlého ze svého středu! 1 Korintským 5,12

A nyní opakuji těm nekajícím hříšníkům mezi vámi: až znovu přijdu, nebudu nikoho šetřit - žádáte-li důkaz toho, že skrze mne mluví Kristus, ten, který je mezi vámi mocný. 2 Kor 13,2

Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký. Říkáš: jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Radím ti, abys u mne nakoupil zlata... Já kárám a trestám ty, které miluji. Zjevení 3,15

Vytisknout stránku Vytisknout stránku