Posvěcení

Posvěť je pravdou, tvé slovo je pravda. Jan 17,17

Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána. Židům 12,14

Dali jste se obmýt, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha. 1 Korintským 5,11

Jako jste se dříve propůjčovali k službě nečistotě a nepravosti k bezbožnému životu, tak se nyní dejte do služby spravedlnosti k posvěcení... Když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný. Římanům 6,19.

Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali necudnosti a každý z vás aby si zaopatřoval svou nádobu svatě a s úctou, ne ve vášnivé chtivosti jako pohané... Vždyť Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení. 1 Tesalonickým 4,3

My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh: "Budu přebývat a procházet se mezi nimi..." Když máme taková zaslíbení, moji nejmilejší, očistěme se od každé poskvrny těla i ducha a přiveďme k cíli své posvěcení v bázni Boží. 2 Korintským 6,14nn

Jako otec své děti jsme vás napomínali, povzbuzovali a zapřísahali, abyste vedli život důstojný Boha... Nechť Pán posílí vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem. 1 Tesalonickým 2,11 a 3,12

Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi, obnovte se duchovním smýšlením, oblecte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Efezským 4,22

S bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení... abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět. Filipským 2,12

Jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím, v době vaší nevědomosti; ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Vždyť je psáno: "Svatí buďte, neboť já jsem svatý." 1 Petrův 1,14

Každý, kdo má tuto naději v něho, posvěcuje se, tak jako on je svatý. Každý, kdo se dopouští hříchu, jedná i proti zákonu Božímu, neboť hřích je porušení zákona... Kdo v Synu zůstává, nehřeší; kdo hřeší, ten ho neviděl ani nepoznal. 1 Janův 3,2

Jako si Kristus zamiloval církev a sám sebe za ni obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Efezským 5,25

Kdo je spravedlivý, ať zůstane spravedlivý, kdo je svatý, ať setrvá ve svatosti. Zjevení 22,11

Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši; on se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením. 1 Korintským 1,30

Vytisknout stránku Vytisknout stránku