Protivenství

Prozíraví v lidu budou poučovat mnohé, ale budou po nějaký čas klesat pod mečem a plamenem. ...Budou zkoušeni, tříbeni a běleni pro dobu konce. Daniel 11,33n

Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí. Jan 15,18

Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni; a "nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina." Matouš 10,34

Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a vymaží vaše jméno jako proklaté pro Syna člověka. Veselte se v ten den a jásejte radostí; hle, máte hojnou odměnu v nebi. Vždyť právě tak jednali jejich otcové s proroky. Lukáš 6,22

Když však přijdete do některého města a nepřijmou vás, vyjděte do jeho ulic a řekněte: "Vytřásáme na vás i ten prach z vašeho města, který ulpěl na našich nohou! Ale to vězte: Přiblížilo se království Boží." Lukáš 10,10

Budou vás vylučovat ze synagóg; ano, přichází hodina, že ten, kdo vás zabije, bude se domnívat, že tím uctívá Boha. To s vámi budou činit, protože nepoznali Otce ani mne. Jan 16,2

Ve světě máte soužení, ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. Jan 16,33

Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k nim pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Jan 17,14

Nedivte se bratří, když vás svět nenávidí. 1 Jan 3,13

Musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království. Skutky 14,22

Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný. 2 Korintským 12,10

Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. "Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá." 1 Petr 3,14

Když se již spolu s nimi nevrháte do téhož proudu prostopášnosti, dráždí je to a urážejí vás. 1 Petr 4,3

A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování. 2 Timoteovi 3,12

...pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy. 1 Petr 5,9

A křičeli velikým hlasem: "Kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi?" Tu jim všem bylo dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, aby měli strpení ještě krátký čas, dokud jejich počet nedoplní spoluslužebníci a bratří, kteří budou zabiti jako oni. Zjevení 6,10

Vytisknout stránku Vytisknout stránku