Odejít od Boha, peklo

Ach, pronárode hříšný, lide obtížený vinou. Opustili jste Hospodina, Svatého Izraele, odcizili jste se mu. Nač vás ještě bít? Jste jen umíněnější. Izajáš 1,4

Ti, kdo se klanějí Hospodinu, a hned zase přísahají při svém Melekovi... Ti odpadli od Hospodina. Nehledají ho a nedotazují se ho. Sofonjáš 1,5

U koho bylo zaseto na skalnatou půdu, to je ten, kdo slyší slovo a hned je s radostí přijímá; ale nezakořenilo v něm a je nestálý: když přijde tíseň nebo pronásledování pro to slovo, hned odpadá. Matouš 13,20

Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po pustých místech a hledá odpočinutí, ale když je nenalezne, řekne: 'Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.' Přijde a nalezne jej vyčištěný a uklizený. Tu jde a přivede sedm jiných duchů, horších než je sám, vejdou a bydlí tam; a konce toho člověka jsou horší než začátky." Lukáš 11,24

Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět. Matouš 24,9

Později vyhledal Ježíš toho člověka v chrámě a řekl mu: "Hle, jsi zdráv. Už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího!" Jan 5,14

Považ dobrotu i přísnost Boží: přísnost k těm, kteří odpadli, avšak dobrotu Boží k tobě, budeš-li se jeho dobroty držet. Jinak i ty budeš vyťat. Římanům 11,22

Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami, jsou pokrytci, lháři a mají vypálen cejch na vlastním svědomí. 1 Timoteovi 4,1

Kdo byli už jednou osvíceni a okusili nebeského daru, kdo se stali účastníky Ducha svatého a zakusili pravdivost Božího slova i moc budoucího věku, a pak odpadli, s těmi není možno znovu začínat a vést je k pokání, protože znovu křižují Božího Syna a uvádějí ho v posměch. Židům 6,4

Jestliže tedy ti, kdo poznáním Pána a Spasitele Ježíše Krista unikli poskvrnám světa, znovu se do nich zapletou a podlehnou jim, budou jejich konce horší než začátky. Bylo by pro ně lépe, kdyby vůbec nebyli poznali cestu spravedlnosti, než aby se po jejím poznání odvrátili. 2 Petrův 2,20

Ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým učením svádí moje služebníky ke smilstvu a k účasti na modlářských hostinách. Dal jsem jí čas k pokání, ale ona se nechce odvrátit od svého smilstva. Zjevení 2,20

Hle, oni si vyvolují své cesty, já zas vyvolím jejich zvůli. Izajáš 66,3

Neuposlechl mě lid můj, nechal jsem je tedy být s tím zarputilým srdcem, ať si jdou za svými plány. Žalm 81,13

Podsvětí nevzdává ti chválu, smrt tě nedovede chválit. Ti, kdo sestoupili do jámy, už nevyhlížejí tvou věrnost. Izajáš 38,18n

Na konci světa vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a vhodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Matouš 13,49

Jestliže svévolně hřešíme i po tom, co jsme už poznali pravdu, nemůžeme počítat s žádnou obětí, ale jen s hrozným soudem a 'žárem ohně, který stráví Boží odpůrce'. Židům 10,26

...neuznávají Boha a nepřijímají evangelium našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba v odloučení od Pána a od jeho veliké moci. 2 Tesalonickým 1,8n

Kdyby tě sváděla tvá ruka, usekni ji. Je pro tebe lepší vejít zmrzačený do života, než jít s oběma rukama do pekla, do neuhasitelného ohně. A kdyby tě sváděla tvá noha, usekni ji. Je pro tebe lepší vejít chromý do života, než být s oběma nohama uvržen do pekla. A kdyby tě svádělo tvé oko, zahoď je. Je pro tebe lepší vejít jednooký do Božího království, než být s oběma očima uvržen do pekla, kde 'jejich červ neumírá a oheň nehasne'. Marek 9,43n

Zemřel i onen boháč a byl pohřben. A když v pekle pozvedl v mukách oči, spatřil v dálce Abrahama a Lazara v Boží náruči. ‚Otče Abrahame,‘ zvolal, ‚smiluj se nade mnou! Pošli Lazara, ať smočí koneček prstu ve vodě a svlaží mi jazyk, vždyť tu v tom plameni hrozně trpím!‘ Abraham odpověděl, 'Synu‚ vzpomeň si, že sis v životě užil dobrých věcí, tak jako Lazar zlých. Teď ho tedy čeká potěšení, ale tebe trápení. A navíc zeje mezi námi a vámi veliká propast, aby ti, kdo by si přáli přejít odsud k vám nebo se chtěli dostat od vás k nám, nemohli.' Lukáš 16,22n

'Jděte ode mě, vy proklatí, do věčného ohně, který je připraven ďáblu a jeho andělům! Neboť jsem hladověl, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít. Byl jsem cizincem, a nepřijali jste mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, nemocný a ve vězení, a nenavštívili jste mě.' Matouš 25,41n

…každý byl souzen podle svých skutků. Smrt i Záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera – to je ta druhá smrt. A kdokoli nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera. Tam budou trýzněni dnem i nocí na věky věků. Zjevení 20,10;14

Vytisknout stránku Vytisknout stránku