Morálka Ducha svatého

Co z člověka vychází, to jej znesvěcuje. Z nitra totiž, z lidského srdce, vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezuzdnost, závistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost. Všecko toto zlé vychází z nitra a znesvěcuje člověka. Marek 7,15nn

Přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Filipským 4,8n

Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou. …Odhoďte zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy z vašich úst. Koloským 3,5n

Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. …svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro a ne zlo. …Nesmýšlejte vysoko, ale sklánějte se k nízkým. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost. Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. …Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Římanům 12,9n

Proto zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým bližním… Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými. Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by budovalo, kde je třeba… Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost; buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. O smilstvu, jakékoli nezřízenosti nebo chamtivosti ať se mezi vámi ani nemluví… Vést sprosté, hloupé a dvojsmyslné řeči se nepatří, vy máte vzdávat Bohu díky! Efezským 5,3n

Proto také vynaložte všechnu snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku. 2 Petrův 1,5

Starší má být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit, ne pijan, ne rváč, nýbrž vlídný, smířlivý, nezištný… Nemá být nově pokřtěný, aby nezpychl… Musí mít také dobrou pověst u těch, kdo jsou mimo církev… Rovněž jáhnové mají být čestní, ne dvojací v řeči, ne oddaní vínu, ne ziskuchtiví… A právě tak ženy v této službě mají být čestné, ne pomlouvačné, střídmé, ve všem věrné. 1 Timoteovi 3,8

Starší nemá být nadutý zlostný, pijan, rváč, ziskuchtivý. Má být pohostinný, dobrý, rozvážný, spravedlivý, zbožný, zdrženlivý a pevný ve slovech pravé nauky. Titovi 1,7

Starší muži ať jsou střídmí, vážní, rozumní, zdraví ve víře, lásce a trpělivosti. Podobně starší ženy ať se chovají důstojně, ať nepomlouvají a nepropadají přílišnému pití vína. Titovi 2,2

Mezi zapsané vdovy smí být přijata žena ne mladší než šedesát let, jen jednou vdaná, známá dobrými skutky: jestliže vychovala děti, prokazovala svatým pohostinnost a umývala jim nohy, pomáhala nešťastným a osvědčila se v každém dobrém díle. 1 Timoteovi 5,9

Vytisknout stránku Vytisknout stránku