Pravda a klam

Hleď, jak jsem si tvá ustanovení zamiloval, Hospodine... To hlavní v tvém slovu je pravda. Žalm 119,159

Posvěť je pravdou, tvoje slovo je pravda. Jan 17,17

Hospodine, kdo smí bydlet na tvé svaté hoře? Ten, kdo jedná spravedlivě, ten, kdo ze srdce zastává pravdu. Žalm 15,1

Nikdy nezbavuj má ústa pravdy. Žalm 119,43

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan 1,14

Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: "Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými." Jan 8,31

Já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky - Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Jan 14,16

Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. Jan 16,13

Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. Jan 18,37

Proto slavme velikonoce ne se starým kvasem, s kvasem zla a špatnosti, ale s nekvašeným chlebem upřímnosti a pravdy. 1 Korintským 5,8

Láska je shovívavá, dobrosrdečná, nezávidí, láska se nevychloubá, nenadýmá, nedělá nepatřičné, nehledá svého, nedá se nahněvat, nepočítá zlé, neraduje se z nepravosti, ale raduje se v pravdě. 1 Korintským 13,4n

Žijte proto jako děti světla - ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Efezským 5,9

Nepotřebujeme skrývat nic nečestného, nepočínáme si lstivě ani nefalšujeme slovo Boží, nýbrž činíme pravdu zjevnou a tak se před tváří Boží doporučujeme svědomí všech lidí. 2 Korintským 4,2

Obnovte se duchovním smýšlením, oblecte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Efezským 4,23

Ti jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. 2 Tesalonickým 2,9

Nic nezmůžeme proti pravdě, ale jen s pravdou. 2 Korintským 13,8

Sebeklam

Ať nikdo sám sebe neklame. Domnívá-li se někdo z vás, že je v tomto světě moudrý, ať se stane bláznem, aby se stal opravdu moudrým. 1 Korintským 3,17

Neklamte se: "špatná společnost kazí dobré mravy". Vystřízlivějte, jak se sluší, a nehřešte. Někteří z vás nemají ani ponětí o Bohu. 1 Korintským 15,33

Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není. 1 Jan 1,8

Myslí-li si někdo, že je něco, a přitom není nic, klame sám sebe. Každý ať zkoumá své vlastní jednání; pak bude mít čím se chlubit, bude-li hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými... Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Galatským 6,3nn

Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači - to byste klamali sami sebe! Domnívá-li se kdo, že je zbožný, a přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná. Jakub 1,22

Se zlými lidmi a podvodníky to půjde stále k horšímu, neboť klamou jiné i sebe. 2 Timoteovi 3,5

Dítky, ať vás nikdo neklame: Spravedlivý je ten, kdo činí spravedlnost. 1 Jan 3,7

Kdo říká: "Poznal jsem ho", a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy. Kdo říká, že je v světle, a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě... Kdo nenávidí svého bratra, je ve tmě a ve tmě chodí; neví, kam jde, neboť tma mu oslepila oči. 1 Jan 2,4

Říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl... Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání. Zjevení 3,17

Vytisknout stránku Vytisknout stránku