Líbit se lidem?

Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Snažím se zalíbit lidem? Kdybych se stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým. Galatským 1,10

Bůh nás uznal za hodné svěřit nám evangelium, a proto mluvíme tak, abychom se líbili ne lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce. Nikdy, jak víte, jsme nesáhli k lichocení. ...Také jsme nehledali slávu u lidí, ani u vás, ani u jiných. 1 Tesalonickým 2,3

Bylo za vás zaplaceno výkupné, nebuďte otroky lidí! 1 Korintským 7, 23

Svobodný se stará o věci Páně, jak by se líbil Bohu, ale ženatý se stará o světské věci, jak by se zalíbil ženě, a je rozpolcen. Žena bez manžela nebo svobodná dívka se stará o věci Páně, aby byla svatá tělem i duchem. Provdaná se stará o světské věci, jak by se zalíbila muži. Já bych však chtěl, abyste neměli starosti. 1 Korintským 7,32

Vy ženy, pro vás se nehodí vnější ozdoba - splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy - nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné: tichý a pokojný duch; to je před Bohem převzácné. Tak se kdysi zdobily svaté ženy, které doufaly v Boha. 1 Petrův 3,3

Bát se lidí?

Lidský synu, neboj se jejich slov a neděs se jich, jsou dům vzpurný. Promluv k nim má slova, ať poslechnou nebo ne... Izraelský dům má tvrdé čelo a zatvrzelé srdce. Hle, dávám ti tvář právě tak tvrdou, jako je jejich, a čelo právě tak tvrdé, jako je jejich. Dávám ti čelo jako křemen, tvrdší než oblázek. Neboj se jich a neděs se jich, jsou dům vzpurný. Ezechiel 2 a 3

A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo. Víc už vám udělat nemohou. Ukážu vám, koho se máte bát. Lukáš 12,4

Kdo se třese před lidmi, ten klade sobě léčku, kdo však doufá v Hospodina, má v něm svůj hrad. Přísloví 29,25

Boha je třeba poslouchat, ne lidi. Skutky 5,28

Proto smíme říkat s důvěrou: "Pán při mně stojí, koho bych se bál? Co mi může udělat člověk?" Židům 13,6 (Žalm 27,1)

Doufat v člověka?

Proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Boha. Požehnán buď muž, který důvěřuje Hospodinu. Jeremjáš 17,5

Nedoufejte v knížata, v člověka, u něhož záchrany není. Jeho duch odchází, on se vrací do země. Blaze tomu, kdo vzhlíží k Bohu. Žalm 146,3

Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagógách a na ulicích, aby došli slávy u lidí. Matouš 6,2

Všechny své skutky konají tak, aby je lidé viděli: rozšiřují si modlitební řemínky a prodlužují třásně, mají rádi přední místa na hostinách a přední sedadla v synagógách, líbí se jim, když je lidé na ulici zdraví a říkají jim "Mistře". Matouš 23,5

Ať se nikdo nechlubí lidmi! 1 Korintským 3,21

...a přece respekt a úctu

Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi. Matouš 7,12

Bůh dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Budete-li milovat jen ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Matouš 5,45

Vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Římanům 12,17

Dávejte každému, co jste povinni; daň, komu daň; clo, komu clo; úctu, komu úctu; čest, komu čest. Římanům 13,7

Vytisknout stránku Vytisknout stránku