Ježíš vidí do duše

Ježíš však nepotřeboval, aby mu někdo o něm říkal svůj soud. Sám dobře věděl, co je v člověku. Jan 2,24

Ježíš hned svým duchem poznal, o čem přemýšlejí, a řekl jim: "Jak to, že tak uvažujete?" Marek 2,8

Z nitra totiž, z lidského srdce, vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezuzdnost, závistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost. Všecko toto zlé vychází z nitra a znesvěcuje člověka. Marek 7,21

...ten slyší Boží slovo a hned je s radostí přijímá, ale nezakořenilo v něm a je nestálý. Když přijde tíseň, hned odpadá... druhý slyší slovo, ale časné starosti a vábivost majetku slovo udusí, ...další slovo slyší i chápe a přináší úrodu. Matouš 13,20n

Ježíš totiž od počátku věděl, kteří nevěří a kdo je ten, který ho zradí. Jan 6,64

Řekl jim: "Vy před lidmi vystupujete jako spravedliví, ale Bůh zná vaše srdce." Lukáš 16,15

Pán mu řekl: "Očišťujete číše a mísy zvenčí, ale vaše nitro je plné hrabivosti a špatnosti." Lukáš 11,39

Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Matouš 7,15

Jak byste mohli uvěřit, když oslavujete sebe navzájem, ale slávu od samého Boha nehledáte. Jan 5,44

"Lid tento ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne; marně mě uctívají, neboť učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými." Matouš 15,8

Ježíš se obrátil a řekl Petrovi: "Jdi mi z cesty, satane! Jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!" Matouš 16,23

Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci. Matouš 5,28

Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. Matouš 6,1

A když se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci; ti zanedbávají svůj vzhled, aby lidem ukazovali, že se postí. Matouš 6,16

...Já vidím do nitra i srdce člověka, a každému z vás odplatím podle vašich činů. Zjevení 2,23

Bůh zkoumá srdce

Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. 1 Samuelova 16,7

Hospodine, zkoumal jsi mé srdce, dozíral jsi v noci, tříbil jsi mě, nic ti neuniklo, ani úmysl, jenž nepřešel mi přes rty. Žalm 17,2

I dobrořečil David Hospodinu: Poznal jsem, můj Bože, že ty zkoumáš srdce a že máš zalíbení v přímosti. 1 Paralipomenon 28,9nn

Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím, všechny moje cesty jsou ti známy. Ještě nemám slovo na jazyku, a ty, Hospodine, víš už všechno. Žalm 139

Člověku se všechny jeho cesty zdají ryzí, ale pohnutky zpytuje Hospodin. Přísloví 16,2

Kéž se ti líbí má řeč i to, o čem rozjímám v srdci! Žalm 19,15

Vytisknout stránku Vytisknout stránku