Jednota

Budou mým lidem a já jim budu Bohem. Dám jim jedno srdce a jednu cestu, aby se mě báli po všechny dny. Jeremjáš 32,38

Učiním z nich jediný národ a jediný král bude králem všech. Nebudou to už dva národy a nebudou už rozděleni na dvě království... David, můj služebník, bude nad nimi králem a jediným pastýřem. Ezechiel 37,22n

...a bude jedno stádo a jeden pastýř. Jan 10,16

Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě... Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my. Jan 17,11

...aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno - já v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne. Jan 17,21

Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce. Skutky 4,32

Bůh trpělivosti a povzbuzení vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Ježíše Krista, a tak svorně jedněmi ústy slavili Boha Otce. Římanům 15,5

Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. A ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. Koloským 3,14n

Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli jednotní a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení. Dověděl jsem se totiž o vás z domu Chloé, bratří, že jsou mezi vámi spory. Myslím tím to, že se mezi vámi říká: Já se hlásím k Pavlovi, já zase k Apollovi, já k Petrovi, já ke Kristu. Je snad Kristus rozdělen? 1 Korintským 1,11

...a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje. Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni; jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. Efezským 4,3

Je-li jaké společenství Ducha, je-li jaký soucit a slitování: dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení... Filipským 2,1

Nakonec pak: Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní. 1 Petr 3,8

Vytisknout stránku Vytisknout stránku