Ježíš je Bůh

Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, pravím vám, dříve než se Abraham narodil, já jsem." Jan 8,58

Ježíš neříká 'byl' jsem dříve než byl Abraham. Používá nadčasový výraz: 'JSEM' už před Abrahamem. Odkazuje tak na Boží jméno 'Jsem, který jsem' (2 Mojžíšova 3,14).

A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. Matouš 28,20

I zde Ježíš neříká 'budu' s vámi, nýbrž 'JSEM' s vámi - i v budoucnu.

Všecko, co má Otec, jest mé. Proto jsem řekl, že (Duch Svatý) vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. Jan 16,15

Jen Bůh-Syn může vlastnit věci Boha-Otce a svěřit je Bohu-Duchu svatému.

Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy; a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Matouš 25,31

Ježíš je soudce - Bůh.

Já a Otec jsme jedno. Jan 10,30

Otec a Syn jsou jedno vůlí i podstatou.

Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn. Zjevení 3,21

Ježíš sdílí s Bohem Boží trůn.

Měl Ježíš plnost božství na Zemi?

Ježíš je Bůh, ale ne pro moc rovnocennou s Otcem, nýbrž pro svůj původ. Jako člověk se Božské moci vzdal: nebyl vševědoucí ani všudypřítomný jako Otec. Omezil se, aby se podřídil Bohu svou lidskou vůlí.

Maria řekla andělovi: "Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?" Anděl jí odpověděl: "Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. Lukáš 1,34

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan 1,14

Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž vyprázdnil se, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt. Filipským 2,6

O onom dni či hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec. Marek 13,32

"Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má nýbrž tvá vůle se staň." Lukáš 22,42

Boží moc v Ježíši

Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy - řekne ochrnutému: "Pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů!" On vstal, vzal své lože a vyšel. Marek 2,10

Jestliže vyháním démony Duchem Božím, pak už vás zastihlo Boží království. Matouš 12,28

Kdybych byl mezi nimi nečinil skutky, jaké nikdo jiný nedokázal, byli by bez hříchu. Ale oni je viděli, a přece mají v nenávisti i mne i mého Otce. Jan 15,24

Odcházím k Otci a začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním. Jan 14,13

Prosíme-li Boha ve jménu Ježíše, předpokládáme Ježíšovo Božství. Nikdo se v Bibli nemodlí k Bohu ve jménu jiného zesnulého člověka.

Apoštolové o Ježíšově božství

Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh... Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic. Jan 1,1

Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Bůh, který je v náruči Otcově, nám o něm řekl. Jan 1,18

A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život. 1 Jan 5,20

Ježíš řekl Tomášovi: "Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř!" Tomáš mu odpověděl: "Můj Pán a můj Bůh." Jan 20,27

Původce života jste zabili, Bůh ho však vzkřísil z mrtvých a my jsme toho svědky. Skutky 3,15

Jejich jsou praotcové, z nich rodem pochází Kristus - Bůh nade všemi - (on) buď pochválen na věky, amen. Římanům 9,5

Jak je to potom se zákonem? Byl přidán kvůli proviněním jen do doby, než přijde ten zaslíbený potomek; byl vyhlášen anděly a svěřen lidskému prostředníku. Prostředníka však není potřebí tam, kde jedná jen jeden, a Bůh je jeden. Galatským 3,19

Mojžíš byl prostředník mezi Bohem a lidmi, než Bůh začal jednat sám v Synu Ježíši. Otec a Syn jsou 'jeden Bůh, který jedná'.

On (Ježíš) je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi - svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti - a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno v něm spočívá. Koloským 1,15n

V tomto posledním čase k nám (Bůh) promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Židům 1,2

O Synovi (Bůh řekl): "Tvůj trůn, Bože, je na věky věků a žezlo práva je žezlem tvého království. Miluješ spravedlnost a nenávidíš nepravost, proto pomazal tě, Bože, Bůh tvůj olejem radosti nad všechny tvé druhy." Židům 1,9

Když Štěpána kamenovali, on se modlil: "Pane Ježíši, přijmi mého ducha!" Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem: "Pane, odpusť jim tento hřích!" To řekl a zemřel. Skutky 7,59

Štěpán věděl, že se modlí k Bohu. Nikdo jiný kromě Ježíše nemá moc vyslýchat modlitby, není všudypřítomný jako Bůh.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku