Oběť pravá a oběť marná

Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Římanům 12,1

I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista. 1 Petr 2,5

Ale i kdybych měl skropit krví oběť a službu, kterou Bohu přináším, totiž vaši víru, raduji a spoluraduji se s vámi se všemi... Filipským 2,17

...abych byl služebníkem Krista Ježíše mezi pohanskými národy. Konám tuto posvátnou službu kázáním Božího evangelia, abych pohany přinesl jako obětní dar milý Bohu, posvěcený Duchem svatým. Římanům 15,16

Jsme totiž jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu; ta vůně proniká k těm, kteří docházejí spásy, i k těm, kteří spějí k zahynutí. Jedněm jsme smrtonosnou vůní k záhubě, druhým vůní vedoucí k životu. 2 Korintským 2,15

Avšak dary a oběti, které se (v chrámu) přinášely, nemohly dokonale očistit svědomí toho, kdo je obětuje; jde jen o pokrmy, nápoje a různá omývání, tedy o vnější předpisy, platné jen do nového uspořádání. Ale když přišel Kristus, velekněz, který nám přináší skutečné dobro, neprošel stánkem zhotoveným rukama, to jest patřícím k tomuto světu, nýbrž stánkem větším a dokonalejším. A nevešel do svatyně s krví kozlů a telat, ale jednou provždy dal svou vlastní krev, a tak nám získal věčné vykoupení. Jestliže již pokropení krví kozlů a býků a popel z jalovice posvěcuje poskvrněné a zevně je očišťuje, čím více krev Kristova očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu! Vždyť on přinesl sebe sama jako neposkvrněnou oběť Bohu mocí Ducha, který nepomíjí. Židům 9,9

Přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu; naše rty nechť vyznávají jeho jméno. Nezapomínejme také na dobročinnost a štědrost, takové oběti se Bohu líbí. Židům 13,15n

Postoj srdce

Líbí se Hospodinu zápalné oběti a obětní hody víc než poslouchat Hospodina? Hle, poslouchat je lepší než obětní hod, pozorně rozvažovat je víc než tuk beranů. 1 Samuelova 15,22

Přijmi nás laskavě, když chceme nahradit oběti býčků svými rty. Ozeáš 14,3

Nepřál sis oběti zápalné ani oběti za hřích, nýbrž protesals mi uši. Žalm 40,7n

Oběť, kterou bych ti dal se ti nezalíbí, na zápalných obětech ti nezáleží. Zkroušený duch, to je oběť Hospodinu. Žalm 51,18n

Písní budu chválit jméno Boží, Hospodin to přijme raději než býka. Žalm 69,31

Marná oběť

Přesytil jsem se zápalných obětí beranů... nemám zájem o krev býčků a kozlů. Ať se modlíte sebevíc, neslyším. Učte se činit dobro, hledejte právo... (pak) vaše hříchy, i kdyby byly jako šarlat, zbělejí jak sníh. Izajáš 1,11-20

Když mi obětují dary, obětují maso, aby se najedli. Hospodin v nich nemá zalíbení, připomene si jejich nepravost. Ozeáš 8,13

Svévolníkovi Bůh praví: "Nač odříkáváš má nařízení? Proč si bereš do úst mou smlouvu? Ty přece nenávidíš kázeň, ty má slova za sebe jen házíš..." Domníval ses, že jsem jako ty. Vznáším proti tobě obžalobu. Pochopte to vy, kdo na Boha jste zapomněli... Žalm 50,16

Jak předstoupím před Hospodina? S čím se mám sklonit před Bohem na výšině? Mohu před něj předstoupit s oběťmi zápalnými, s ročními býčky? Cožpak má Hospodin zalíbení v tisících beranů, v deseti tisících potoků oleje? ...Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Micheáš 6,6

Chci milosrdenství, ne obět, poznání Hospodina je nad zápaly. Ozeáš 6,6

Když mi přinášíte zápalné oběti a oběti přídavné, nemám v nich zalíbení, na pokojnou oběť ani nepohlédnu. Pryč ode mne s halasem vašich písní, brnkání na harfy už nechci slyšet. Ať se valí právo jako vody, spravedlnost jak proudící potok. Ámos 5,21n

Nemluvil jsem k vašim otcům o zápalné oběti a obětním hodu v den, kdy jsem je vyvedl ze země egyptské, žádný takový příkaz jsem jim nedal. Přikázal jsem jim jen toto: poslouchejte mě a budu vám Bohem a vy budete mým lidem, choďte po všech cestách jak jsem vám přikázal a povede se vám dobře. Jeremjáš 7,22

Vytisknout stránku Vytisknout stránku