Duchovní člověk

S námi Duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají. Skutky 5,32

Člověk obdařený Duchem je schopen posoudit všecko, ale sám nemůže být nikým správně posouzen. 1 Korintským 2,15

Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Jan 16,13

Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Jan 14,26

Nemějte předem starost, co budete mluvit; ale co vám bude v té hodině dáno, to mluvte. Nejste to vy, kdo mluví, ale Duch svatý. Marek 13,11

On (Duch svatý) přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud: Hřích v tom, že ve mne nevěří; spravedlnost v tom, že odcházím k Otci a již mne nespatříte; soud v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen. Jan 16,8

Posvěcení, pokoj, radost

Ti, kdo se dají vést Duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní... dát se vést Duchem je život a pokoj. Jestliže mocí Ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít Římanům 8,5 - 13

Dali jste se však obmýt, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha. 1 Korintským 6,11

Byli jste posvěceni Duchem, abyste se poslušně odevzdali Ježíši Kristu a byli očištěni jeho krví. 1 Petrův 1,2

Sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. A ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem Ducha, neboť Duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle. Římanům 8,26

Království Boží je ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha svatého. Římanům 14,17

Abych pohany přinesl jako obětní dar milý Bohu, posvěcený Duchem svatým. Římanům 15,16

Budování církve

Všichni byli naplněni Duchem svatým a s odvahou mluvili slovo Boží. Skutky 4,31

Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch svatý: "Oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu..." Skutky 13,2

Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží církve. Skutky 20,28

Bratří, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím Duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti. Galatským 6,1

Láska, spolupráce

Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu. Jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož Ducha, někomu zase víra v témž Duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž Duchu... 1 Korintským 12,7

Neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán. Římanům 5,5

Prokazujeme se bezúhonností, poznáním, trpělivostí, dobrotivostí, Duchem svatým, nepředstíranou láskou, slovem pravdy, mocí Boží. 2 Korintským 6,6

Aby se ve vás jeho Duchem posílil a upevnil "vnitřní člověk" a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka: poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží. Efezským 3,16

Duchovnost = jazyky?

Mají všichni dar uzdravovat? Mají všichni schopnost mluvit ve vytržení jazyky? Dovedou je všichni vykládat? Usilujte o vyšší dary! 1 Korintským 12,30

Kdo mluví prorocky, znamená víc než ten, kdo mluví ve vytržení - ledaže by jeho řeč byla vykládána, aby z toho církev měla užitek. 1 Korintským 14,5

Ve shromáždění tedy - abych poučil i druhé - raději řeknu pět slov srozumitelně než tisíce slov ve vytržení... Každý ať mluví ve vytržení jen pro sebe a před Bohem. Kdyby neměli vykladače, ať ve shromáždění mlčí. 1 Korintským 14,19

Vytisknout stránku Vytisknout stránku