Číst slovo

A budeš předčítat tento zákon před celým Izraelem, aby jej slyšeli. Shromáždi lid, muže i ženy a děti i hosta, aby slyšeli a učili se bát Hospodina, vašeho Boha, a bedlivě dodržovali všechna slova tohoto zákona. 5 Mojžíšova 31,12n

Jozue pak předčítal všechna slova Zákona, požehnání i zlořečení, přesně jak je to psáno v knize Zákona. Ze všeho, co Mojžíš přikázal, Jozue nevynechal ani slovo. Předčítal je celému shromáždění Izraele včetně žen a dětí i včetně cizinců pobývajících mezi nimi. Jozue 8,34

Velekněz Chilkijáš ohlásil: „Našel jsem v Hospodinově chrámu Knihu Zákona." Předal knihu Šafanovi a ten si v ní četl. Písař Šafan pak šel ke králi a... ohlásil mu: „Velekněz Chilkijáš mi dal jistou knihu.“ A začal z ní králi číst. Jakmile král uslyšel slova Knihy Zákona, roztrhl své roucho. 2 Královská 22,8n

Ve třetím roce vlády Jóšafata král vyslal své hodnostáře, aby učili v judských městech... Měli s sebou knihu Zákona Hospodinova, obcházeli všechna judská města a vyučovali lid. 2 Paralipomenon 17,9n

Král Jóšijáš vešel do Hospodinova chrámu a s ním všechen judský lid, obyvatelé Jeruzaléma, kněží i levité – všechen lid od největších po nejmenší. Král jim předčítal všechna slova Knihy smlouvy, jež byla nalezena v Hospodinově chrámu. 2 Paralipomenon 34,30

Jeremjáš Bárukovi přikázal: "jsem ve vazbě a nesmím chodit do Hospodinova domu. Ale ty jdi a ze svitku, do něhož jsi zapsal Hospodinova slova z mých úst, předčítej lidu v domě Hospodinově. Předčítej všem, i těm, kteří přijdou ze svých měst. Snad padnou na kolena, budou prosit o smilování a každý se odvrátí od své zlé cesty." Jeremjáš 36,5

Ezdráš stál na dřevěném pódiu zvlášť k tomu zhotoveném... otevřel knihu před očima všech (stál totiž výše než všechen lid), a jakmile ji otevřel, všechen lid povstal. Ezdráš pak dobrořečil Hospodinu, velikému Bohu, a všechen lid zvedal ruce a odpovídal: „Amen, amen!" Padli před Hospodinem na kolena a klaněli se mu tváří k zemi... Vysvětlovali pak lidu Zákon. Četli v Knize Božího zákona, vykládali a objasňovali smysl, aby tomu, co se čte, bylo rozumět. Nehemjáš 8,4n

Celé shromáždění těch, kdo se vrátili ze zajetí, si udělalo stánky a sídlilo v nich... Byla z toho převeliká radost. Z knihy Božího zákona se četlo den co den, od prvního až do posledního dne. Nehemjáš 8,17

Když Ježíš přišel do Nazaretu, kde byl vychován, přišel podle svého zvyku v sobotní den do synagógy a vstal, aby četl. Podali mu knihu proroka Izajáše, a když ji otevřel, nalezl místo, kde bylo napsáno: „Duch Hospodinův je nade mnou…" Lukáš 4,16n

V sobotu šli Pavel a Barnabáš do synagógy a posadili se. Když skončilo čtení Zákona a Proroků, představení synagógy je vyzvali: „Bratři, pokud máte pro lid nějaké slovo povzbuzení, mluvte." Skutky 13,15n

Židé v Beroji byli přístupnějš než v Tesalonice: přijali evangelium s velkou dychtivostí a každý den zkoumali v Písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel. Skutky 17,11

Co s tím, bratři? Když se scházíte, každý něco přináší – někdo žalm, někdo vyučování, někdo zjevení, někdo jazyk a někdo výklad. Ať se to všechno děje k vzájemnému posílení. 1 Korintským 14,26

Až u vás bude tento dopis přečten, zařiďte, ať je přečten také v laodikejském sboru, a vy zase přečtěte ten laodikejský. Koloským 4,16

Vytisknout stránku Vytisknout stránku