Živý chrám

Mým trůnem jsou nebesa a podnoží mých nohou země. Kdepak je dům, který mi chcete vybudovat? Kdepak je místo mého odpočinutí? Vždyť všechny tyto věci učinila moje ruka. Izajáš 66

Avšak Bůh nepřebývá v chrámech, vystavěných lidskýma rukama, jak praví prorok: "Mým trůnem je nebe a země podnoží mých nohou! Jaký chrám mi můžete vystavět, praví Hospodin, a je vůbec místo, kde bych mohl spočinout?" Skutky 7,48

Ježíš odpověděl: "Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek." Jan 14,23

Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy. 1 Korintským 3,16

Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? 1 Korintským 6,19

Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh: "Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem." 2 Korintským 6,16

Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu; v něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. Efezským 2,20

Píši ti to, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, jímž je církev živého Boha, sloup a opora pravdy. 1 Timoteovi 3,14

Kristus ...je nad celým Božím domem. A tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději. Židům 3,6

I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti. 1 Petr 2,5

Avšak chrám jsem v něm (nebeském Jeruzalémě) nespatřil, jeho chrámem je Pán Bůh všemohoucí a Beránek. Zjevení 21,22

Vytisknout stránku Vytisknout stránku