Láska

Je ovocem Ducha Svatého

Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán. Římanům 5,5

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Galatským 5,22

Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání,... ale lásku bych neměl, nic nejsem. 1 Korintským 12,31n

Je upřímná

Láska nechť je bez přetvářky. Římanům 12,9

Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. Efezským 4,15

...vždycky se raduje z pravdy. 1 Korintským 13,6

Láska ke Kristu je i láska k bratřím

To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako já jsem miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Jan 15,12

A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra. 1 Janův 4,21

Kdo miluje svého bratra, zůstává ve světle a není nikomu kamenem úrazu... My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. 1 Janův 2, 10 a 3,14

Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. 1 Janův 4

Nezávidí, nesrovnává se...

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, nevychloubá se, není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. 1 Korintským 13,4

Z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. Efezským 4,16

Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. Židům 10,24

Domlouvá a napomíná

Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým, vždyť láska přikryje množství hříchů. 1 Petr 4,8

Bratří moji, zbloudí-li kdo od pravdy a druhý ho přivede nazpět, vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti a přikryje množství hříchů. Jakub 5,19

Staršímu člověku domlouvej jako otci, mladším jako bratrům, starším ženám jako matkám, mladším jako sestrám, vždy s čistou myslí... Ty, kteří hřeší, kárej přede všemi. 1 Timoteovi 5,1 a 20

Pomáhá k Bohu

Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. 1 Timoteovi 1,5

Zvěstujeme Ježíše všem lidem, když se vší moudrostí napomínáme a učíme všechny lidi, abychom je mohli přivést před Boha jako dokonalé v Kristu. Koloským 1,28

V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká... 1 Jan 5,3

Vytisknout stránku Vytisknout stránku