Boj proti hříchu

Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve tvých dveřích a bude po tobě dychtit, ty však máš nad ním vládnout. 1 Mojžíšova 4,7

Jestliže tě svádí tvé oko, vyrvi je a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. A jestliže tě svádí tvá ruka, utni ji a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. Matouš 5,28

Modlete se, abyste neupadli do pokušení. Lukáš 22,40

Hříchu jsme přece zemřeli, jak bychom v něm mohli dále žít? ...Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili. Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen z moci hříchu. Římanům 6,2n

Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou. Pro takové věci přichází Boží hněv. Koloským 3,4n

Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit. Galatským 5,24

Nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly v době vaší nevědomosti; ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. 1 Petrův 1,14

Ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal. 1 Korintským 9,27

Jestliže však mocí Ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít. Římanům 8,13

Ježíš mu odpoví: "Jdi mi z cesty, satane; neboť je psáno: "Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat." Matouš 4,3

Kdo je v nitru pevný, nic ho nenutí, má v moci svou vlastní vůli a pevně se rozhodl... 1 Korintským 7,37

Ti, kdo mají cvičením své smysly vypěstovány tak, že rozeznají dobré od špatného... Židům 5,14

Bratří, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím Duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. Galatským 6,1n

Kdo odvrátí hříšníka od bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti a přikryje množství hříchů. Jakub 5,16

Povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono 'dnes', aby se nikdo z vás, oklamán hříchem, nezatvrdil. Židům 3,13

Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni. Jan 8,34

Vytisknout stránku Vytisknout stránku