Pastýři příkladem

Na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem! 2 Korintským 5,20

Ač jsme mohli jako Kristovi poslové dát najevo svou důležitost, byli jsme mezi vámi laskaví, jako když matka chová své děti. Tolik jsme po vás toužili, že jsme vám chtěli odevzdat nejen evangelium Boží, ale i svůj život. Tak jste se nám stali drahými! Víte přece, že jsme každého z vás jako otec své děti napomínali, povzbuzovali a zapřísahali, abyste vedli život důstojný Boha. 1 Tesalonickým 2,7n

Ačkoli bych ti v Kristu mohl směle nařídit, co máš udělat, pro lásku raději prosím, já Pavel, vyslanec a nyní i vězeň Krista Ježíše. Prosím tě za svého syna, kterému jsem dal život ve vězení, Onezima... Chtěl jsem si ho ponechat u sebe, aby mi ve vězení, kde jsem pro evangelium, sloužil místo tebe, avšak bez tvého souhlasu jsem nechtěl nic udělat, aby tvá dobrota nebyla jakoby vynucená, nýbrž aby byla dobrovolná... Filemonovi 8n

O něco vás prosím, bratří. Víte o rodině Štěpánově, že první z celé Achaje uvěřili a dali se do služby bratřím. I vy se ochotně podřizujte takovým lidem a každému, kdo pracuje na společném díle. Važte si takových lidí! 1 Korintským 16,15n

Bratří, napodobujte mne. Hleďte na ty, kdo žijí podle našeho příkladu. Filipským 3,17

Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi. Filipským 4,9

Jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Kristova. Chválím vás, že si mne stále připomínáte a držíte se tradice, kterou jste ode mne přijali. 1 Korintským 11,1n

Měj za vzor zdravých slov to, co jsi slyšel ode mne ve víře a lásce, která nás spojuje v Kristu Ježíši... Sledoval jsi mé učení, můj způsob života, mé úmysly, mou víru, shovívavost, lásku, trpělivost. 2 Timoteovi 1,13; 3,10

Sami přece víte, jak máte žít podle našeho příkladu. My jsme u vás nezaháleli ani jsme nikoho nevyjídali, ale ve dne v noci jsme namáhavě pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. Ne že bychom k tomu neměli právo, ale chtěli jsme vám sami sebe dát za příklad, abyste se jím řídili. 2 Tesalonickým 3,7n

A nadto na mne denně doléhá starost o všechny církve. Je někdo sláb, abych já nebyl sláb spolu s ním? Propadá někdo pokušení, abych já se tím netrápil? 2 Korintským 11,28

Proto ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovy a správce Božích tajemství. I kdybyste měli tisíce vychovatelů v Kristu, otců mnoho nemáte, neboť v Kristu Ježíši jsem vás já přivedl k životu skrze evangelium. Prosím vás: Jednejte podle mého příkladu! 1 Korintským 4,1n

Starší mezi vámi napomínám, sám také starší, svědek utrpení Kristových i účastník slávy... Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou, ne jako páni nad těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale buďte jim příkladem. 1 Petr 5,1n

Těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě. 1 Timoteovi 4,12

Mladší muže napomínej, ať jsou ve všem rozvážní, a sám jim dávej dobrý příklad. Titovi 2,6

Samozvaní pastýři

Běda bláznivým prorokům, kteří následují svého vlastního ducha, ale pranic neviděli... Jejich vidění je šalba a jejich věštba lež. Říkají: 'Výrok Hospodinův', ale Hospodin je neposlal, a přece čekají na potvrzení slova. Copak jste neviděli šalebná vidění a nezvěstovali lživou věštbu? A přece říkáte: 'Výrok Hospodinův', přestože jsem já nepromluvil. Ezechiel 13,6

Ti proroci prorokují mým jménem klam, neposlal jsem je a nepřikázal jsem jim nic, nemluvil jsem k nim. Prorokují vám klamné vidění, nicotnou věštbu a lest vlastního srdce. Jeremjáš 14,13

Je něco v srdci proroků, kteří prorokují klam, a proroků, kteří prorokují lest svých srdcí? ...Vypravují a svádějí můj lid svými klamy a svou chvástavostí. Já jsem je ani neposlal ani nepověřil, tomuto lidu nejsou k užitku. Prorok, který má sen, ať vypravuje sen, ale kdo má mé slovo, ať mluví mé slovo pravdivě. Jeremjáš 23,25nn

Řeční prázdně a nabubřele a svádějí nezřízenými vášněmi ty, kdo se právě vymaňují ze života v klamu. Slibují jim svobodu, ale sami jsou služebníky záhuby. 1 Petrův 2,18

Vytisknout stránku Vytisknout stránku