Kde hledat pomoc?

V devětatřicátém roce své vlády Ása onemocněl na nohy. Byl vážně nemocný, ve své nemoci však nehledal Hospodina, ale jen lékaře. 2 Paralipomenon 16,12

Jedni spoléhají na vozy, jiní na koně; my však jméno Hospodina, Boha svého vzýváme. Oni klesají a padají, ale my stojíme a držíme se zpříma. Žalm 20,8

Než podstoupíte boj, přistoupí kněz a promluví k lidu: “Slyš, Izraeli, dnes podstupujete boj proti svým nepřátelům. Neklesejte na mysli, nebojte se, nebuďte ustrašeni, nemějte z nich hrůzu. Vždyť Hospodin, váš Bůh, jde s vámi, aby za vás bojoval…” 5 Mojžíšova 20,2

Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach? …Kdyby se proti mě položilo vojsko, mé srdce nepocítí bázeň, kdyby proti mě bitva vzplála, přece budu doufat. Žalm 27,1

Král se nezachrání velkým vojskem, rek se nevyprostí velkou zmužilostí. Selže kůň, k záchraně nepostačí, velkou silou svou k úniku nepostačí. …Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu, on je naše pomoc a náš štít! Žalm 33,16

Jen ty jsi můj král, Bože! S tebou jsme nabrali na rohy své protivníky… Na svůj luk nespoléhám, ani meč mne nezachrání; před protivníky jen tys nás spasil. Žalm 44,5

Toto praví Hospodin: “Ať se moudrý nechlubí svou moudrostí, ať se bohatýr nechlubí svou bohatýrskou silou, ať se boháč nechlubí svým bohatstvím. Chce-li se něčím chlubit, ať se chlubí, že je prozíravý a zná mne; neboť já Hospodin prokazuji milosrdenství a vykonávám na zemi soud a spravedlnost. Jeremjáš 9,22

Jsme ovšem jen tělesní lidé, ale svůj zápas nevedeme tělesně. Zbraně našeho boje nejsou tělesné, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. 2 Korintským 10,3

Vytisknout stránku Vytisknout stránku
CalmCube2 CMS · Webdesign Michal Škrabálek
Vytisknout stránkuMapa stránek · © 2013 - 2020 Prosté křesťanství · Počet návštěv: 272696 (34)